Mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

1- Mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

Mahalle

Ada No

Parsel No

Alan(m2)

Muhammen Bedeli

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Çaylı

0

2664

890,09

445.045,00

Sıvı Gaz Dolum Tesisi

13.351,35

26.02.2018/14.00

Numuneevler

615

15

1.083,00

1.083.000,00

Spor Tesis

Alanı

 

32.490,00

26.02.2018/15.00

 

 

1-İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ve www.dortyol.bel.tr adresinde görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 500,00.TL (Beşyüz) ücret karşılığında satın alabilirler.

2- Satılacak taşınmazların muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları veya süresiz banka teminat mektubu ile ihale için istenilen diğer belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

3- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

c- Gerçek kişilerde yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini de gösterir nüfus kayıt belgesi.

d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı.

e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı belge ve imza beyanı.

f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.

h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel belge.

ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyanı.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.