Dörtyol Belediye Başkanlığı Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parsel 7.193,22 m² arsa üzerinde yapılmak üzere kat karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor.

Dörtyol Belediye Başkanlığından:

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Sanayi Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait 200 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut+İşyeri+Ofis+Cafe İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun (36.maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 

İli: Hatay, İlçesi: Dörtyol, Mahallesi: Sanayi, Ada/Parsel : 200 ada 7 parsel

Mevcut Alanı: 7.193,22 m2

İmar Durumu: ÖPA, E=2,00 hmax=serbest.

İşin adı / Kullanım şekli: Konut+İşyeri+Ofis+Cafe

 

1-İhale 12/06/2017 günü saat 15:00’da İstasyon Caddesi No.50 Dörtyol / HATAY adresinde Belediye Meclis salonunda Encümen (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2-Bu işin muhammen bedeli 21.335.580,00 TL (yirmibirmilyonüçyüzotuzbeşbinbeşyüzseksenliradır.) ( muhammen bedel olarak inşaat maliyeti belirlenmiştir.)

3-Mevzu parselin üzerinde halihazırda yapılmış olan kısmına ilişkin, 1.413,568,75 TL (birmilyondörtyüzonüçbinbeşyüzaltmışsekizlirayetmişbeşkuruş) sözleşme öncesi nakit olarak yatırılacaktır.

4-Son Müracaat Tarihi ihale günü saat 15:00 olup İhaleye Yeterlilik için istenen belgeler:

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte

a)Türkiye’de tebliğat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon,faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı veya noter tasdikli sureti)

     b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, 2017 yılında alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

     b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu  Ticaret ve/veya Sanayi Sanayi odasından, 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı)

     c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

     c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d)İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı)

e)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f)İlan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı.

g)İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı.

h)İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıdaki bentlerde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

ı)Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

i)Dörtyol Belediye Başkanlığı adına alınmış şartsız, süresiz, 640.067,40 TL (altıyüzkırkbinaltmışyedilirakırkkuruş) (muhammen bedelin %3 nispetinde) geçici teminat mektubu; Geçici teminat nakit para ise Dörtyol Belediyesi adına yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzunu idareye vereceklerdir.

5-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar (KDV Dahil) 1.500 TL’lik makbuz karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Dörtyol/HATAY adresinden satın alınacaktır.

6-İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Dörtyol Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

7-Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
 

Google Maps üzerinden inceleyebilirsiniz:

 

İlan olunur.