T.C.

DÖRTYOL BELEDİYESİ

2021 YILI

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin, yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçları karşılamalarına yönelik sundukları hizmetlerin niceliği ve niteliği gün geçtikçe değişmektedir. Geçmişin klasik yönetim anlayışı ve kalıpları ile sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde gelinen bu süreçte yeni yönetim anlayışının gerektirdiği stratejileri uygulama kaçınılmaz olmuştur.

En genel kavramı ile “yönetişim seklinde ifade edilen yeni yönetim anlayışının hayata geçirilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılmakta, belediyelerin belirlenen standartlara uygun düzenlemeler içinde hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Dörtyol Belediyesi olarak da bu değişim ve gelişmelere paralel, geleceğe yönelik ortak kent kararlarının bir ifadesi olan vizyonumuz, misyonumuz, temel değerler ve ilkelerimizi ortaya koymuş bulunmaktayız. Kaynağı olmayan bir yatırım yapmama gibi bir düşünceyi hizmet anlayışının temeline oturtan belediyemiz, başladığı hiçbir işi yarım bırakmamış ve gününde tamamlayarak hizmete sunmuştur. Kaynağın verimli kullanılmaması bizim ülke olarak en başta gelen sorunlarımızdandır. Kaynak israfının önüne geçilmeye başlandığında görülecektir ki yatırımlar bir bir gerçekleşiyor, üretim artıyor ve insanlar bekledikleri hizmetlere kavuşuyor.

Hiç kuşku yok ki tek basına stratejik planların fazla bir önemi yoktur. Önemli olan, stratejik planlarda ifade edilen hedeflerin, verimlilik, etkinlik, ekonomiklik, sürdürülebilirlik temel ilkeleri çerçevesinde uygulanması ve bu uygulamalara kentte yasayan herkesin, kendisini sorumlu hisseden tüm aktörlerin sahip çıkması ve benimsemesidir. Stratejik yönetim şeklinde de ifade edilebilecek olan bu anlayışın bir aracı olarak da faaliyet raporumuzu hazırlamış bulunmaktayız. Ortaya konulan bu çalışmanın tüm belediyemiz için iyi bir yol gösterici olmasını temenni ediyor, Dörtyolumuz için hayırlı olmasını diliyorum.

 

                                                                                                      Fadıl KESKİN

Dörtyol Belediye Başkanı

 

 1. Genel Bilgiler

 

 1. Misyon ve Vizyon

 

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile adalet ve dürüstlükten ödün vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere kavuşturmaktır.

İnsan ve çevrenin korunmasına odaklı yasal düzenlemelere bağlı kalarak görevimizi yerine getirmektir.

Hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliği kolaylaştırmaktır.

Çağdaş kentlilik bilinciyle Dörtyol’da yaşayan her ferdin tarihi, kültürel ve sosyal anlamdaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermek, ilçemizin ve belediyemizin tanıtımını yapmak, Başkanımızın fikir, düşünce ve eylem planlarını hayata geçirmektir.

Gerçek ihtiyaç sahibini yerinde tespit ederek ihtiyaçlarına binaen yardım edilmesini sağlamaktır.

Kurumsal kimliğini en iyi şekilde yansıtmak amacı ile belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilçe toplumu ile ilçe yönetimi arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve misyonun özü, belediye çalışmalarıyla ilgili olarak ilçe halkına bilgiler aktarmak ve ilçe halkının, ilçe ve belediye çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır. Dörtyol Belediyesi’nin çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyecilikte öncü ve örnek olmasına katkı sağlamaktır.

  İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde; kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak” misyonu ilke edinmiş olan Belediyemiz; bu misyonu şehir planlama vizyonu bazında; 3194 sayılı İmar Kanunu amacı doğrultusunda; “yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak; üst plan kararlarına paralel olarak uygulama kararlarını sağlamak” üzerine belirlemiştir.

Dörtyol’umuzun tarihi, kültürü, sanat ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan ve her ferdin yaşamaktan mutluluk duyacağı gelişen ve yenilenen bir Dörtyol inşa etme çabası içindeyiz.

Dörtyol Belediyesi olarak hizmetlerimizi yaparken; hizmette ve kalitede öncü Belediye olma ilkesinden hareketle ilçe insanımızın huzur ve güven içerisinde, temiz bir çevre içerisinde yaşamasının temini için gereken çabayı gösteren bir anlayışla hareket etmekteyiz.

Kendi alanında yetişmiş yeterli sayıda personelle, verimliliği esas alarak, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem vererek şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak, faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.

Tarih, Kültür, Hoşgörü, Tarım ve Sanayi şehri olan Dörtyol’umuzu gelişmiş, halk memnuniyeti, refah düzeyi ve yaşanılabilirliği yüksek bir marka şehir haline getirmektir.

İşletmelerin açılıp faaliyet göstermesinin bölgesel kalkınmamızdaki önemini bilen, insanı ve çevreyi koruyan politikaları uygulayan, çağdaş hizmet sunumu ile tanınan, rehber pozisyonunda bir Belediye olmaktır.

İlgi ve yardıma muhtaç tüm insanların zor günlerinde ellerinden tutmak, dara düştükleri anda Belediye olarak elimizden geleni yapmaktır. İnsanımızın insanca yaşama hakkına katkı yapmak için gerekli çalışmaları sürdürmek, değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak ve iyiliği her zaman her yerde yaşatmaya öncü olmaktır.

Tüm arsa ve emlak işlerinde yol gösterici olan, toplumda vergi bilincinin yerleşmesini ve buna bağlı olarak kamu gelirlerinin artması ile birlikte kamu hizmetlerinin aksamadan, kaliteli ve sürekli olmasını amaçlayan belediye olmayı kendine vizyon belirlemiştir.

 

 1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

        Belediyemiz; 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 Sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5711 sayılı Yasa ile Değiştirilen 634 sayılı Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile verilen yetkileri kullanmaktadır.

 

 

 1. İdareye İlişkin Bilgiler

 

 1. Fiziksel Yapı

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Norm Kadro Yönetmeliğine göre yapılandırılmıştır.

 

 1. Örgüt Yapısı

 

10 Nisan 2014 tarihli ve 28968 Sayılı Resmi gazetede Yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Dörtyol Belediyesi C10 grubunda olup, 15 Asıl Müdür 8 Seçili Müdür (zabıta-sağlık-idari-teknik) 310 memur kadrosu ve 154 adet işçi kadrosundan müteşekkildir.

 

Yönetmelik gereğince 8 Müdürlük seçilerek asıl Müdürlüklerle beraber 23 Müdürlük faal olarak kurulmuş ve bu kadrolar istihdama göre Belediye Meclisi kararları ile değişmektedir.

 

 1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

3-1 Donanım

 

            Belediyemiz envanterinde 181 bilgisayar (Masaüstü ve Laptop), 101 adet çeşitli Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi ve Faks Makineleri gibi teknolojik donanımlar mevcuttur.

 

3-2 Fiziksel Sunucu

 

Belediyemizde 1 adet raf sunucu mevcuttur.

 

3-3 Bilişim Sistemleri

 

            Belediyemizde Belsoft yazılım sistemi kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığının sağladığı e-Belediye sistemine geçiş aşamasında olan belediyemiz, birçok modülü aktif olarak kullanmaktadır.

 

 1. İnsan Kaynakları

 

31.12.2021 tarihi itibariyle (2021 yılında) Belediyemizde 1 Belediye Başkanı, 4 Başkan Yardımcısı ile 157 Memur, 44 sözleşmeli personel ve 60 İşçi personel olmak üzere toplam 263 personel bulunmaktadır. Buna ilave olarak çeşitli birimlerimizde Belediyemiz İmar A.Ş.’ ye bağlı 291 işçi personel istihdam edilmektedir.

 

 1. Sunulan Hizmetler

 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere görev veren diğer ilgili mevzuata tabii olarak görev yapmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun üçüncü bölüm 15. maddesinde “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” şu şekilde belirtilmiştir:

…“Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

( –––––––––––– (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. )

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2)

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

( –––––––––––– (1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiştir. b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine “meclis kararıyla mabetlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere” ibaresi eklenmiştir. (2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. )

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…)(1) şekilde yapılamaz.(1)

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir. “… olarak tanımlanmıştır.

 

 1. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

5018 Sayılı Yasa’da İç Kontrol, harcama birimleri ile mali hizmetler biriminde oluşan Ön Mali Kontrol ve iç denetim olarak tanımlanmıştır. Kurum olarak iç kontrolü, belirlediğimiz amaçlara ulaşmamızı, faaliyetlerimizi mevzuata uygun ve verimli bir şekilde yürütmemizi sağlayacak, idare tarafından oluşturulan organizasyon, yönetim ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak algılamakta ve önemsemekteyiz.

 

 1. Diğer Hususlar

 

 

 

 1. Amaç ve Hedefler

 

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

Belediyemiz ve bağlı birimlerindeki personelin amacı iş ve işlemlerini yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde programlı ve disiplinli çalışmalarla yürütmek, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir.

Görev ve hizmet alanlarımıza giren konularda kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince en iyi hizmeti sunmak ve personelimizi en iyi şekilde yetiştirmektir.

 

Vatandaşları, belediyemizin çalışmalarından haberdar etmek. Belediyemizce kesin kararlar alınmadığı takdirde, önemli bazı yeni projeler hakkında vatandaşlara görüşlerini belirtme fırsatı vermek. Belediyemizin kendi işleyiş sistemleri ile hak ve sorumlulukları konusunda vatandaşları aydınlatmak. Kentlilik bilincini aşılamak ve geliştirmek.

Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik gözeterek, ektin ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek. Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

            Birimler bünyesinde gerçekleştirilen kamu hizmetlerini verimli, etkili ve en kısa zamanda sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

            Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak.

            İmkânlarımız dâhilinde her türlü yol alt ve üst yapı ile şehrimizin modernleşmesi anlamında gerekli bina ve inşaat işleri yapmak, yaptırmak ve bunların kontrollük hizmetlerini sunmaktır.

 1. Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Temel Politika ve öncelik olarak da halkla hizmet odaklı ve halkla hizmet için insan yetiştirmek olacaktır. Hedeflerimiz arasında insana önem veren bir Belediyecilik anlayışı içinde olunacaktır. Stratejik Planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamaktır.

 

 1. Diğer Hususlar

 

 

 1. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

 

 1. Mali Bilgiler

 

 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

 

 1. Personel Giderleri:  2021 yılı gider bütçesine 35.641.792,00 TL Ödenek konmuş, yıl içerisinde aktarma yolu ile 25.000,00 TL eklenmiş, net bütçe 35.666.792,00 TL olmuş, 28.145.537,11 TL’ si sarf edilmiş, geriye kalan 7.521.254,89 TL ödenek iptal edilmiştir.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Primi: 2021 yılı gider bütçesine 6.215.600,00 TL ödenek konmuş, aktarma yolu ile 13.000,00 TL eklenmiş net bütçe 6.228.600,00 TL olmuş 4.765.425,20 TL si sarf edilmiş geriye kalan 1.463.174,80 TL ödenek iptal edilmiştir.
 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2021 yılı gider bütçesine 69.793.968,00 TL ödenek konmuş aktarma yolu ile 14.551.265,00 TL eklenmiş aktarma yolu ile düşülen 1.428.100.00 TL toplam bütçe 82.917.133,00 TL olmuş 52.382.425,81 TL’si toplam harcanan olup geriye kalan 30.534.707,19 TL ödenek iptal edilmiştir.
 4. Faiz Giderleri: 2021 yılı bütçesine 2.829.900,00 TL. Ödenek konmuş aktarma yolu ile 169.500,00 TL eklenmiş toplam bütçe 2.999.400,00 TL 2.029.392,98 TL sarf edilmiş geriye kalan 970.007,02 TL ödenek iptal edilmiştir.
 5. Cari Transferler: 2021 yılı gider bütçesine 8.801.750,00 TL ödenek konmuş aktarma yolu ile 670.000,00 TL eklenmiş toplam bütçe 9.471.750,00 toplam bütçe 3.624.599,56 TL sarf edilmiş geriye kalan 5.847.150,44 TL ödenek iptal edilmiştir.
 6.    Sermaye Giderleri: 2021 yılı gider bütçesine 34.496.990,00 TL ödenek konmuş aktarma yolu ile 462.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam bütçe 34.958.990,00 TL olmuş 5.726.706,47 TL sarf edilmiş geriye kalan 29.232.283,53 TL ödenek iptal edilmiştir.
 7. Yedek Ödenekler:  2021 yılı bütçesine 17.220.000,00 TL ödenek konmuş olup yılı içerisinde aktarma yolu ile 14.462.665,00 TL’si ihtiyaç duyulan birimlere ödenek aktarması yapılmıştır. Geriye kalan 2.757.335,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

 

 1. Sonuç olarak 2021 yılı gider bütçesi 175.000.000,00 TL olarak belirlenmiş yılı içerisinde 96.674.087,13 TL harcanmış, harcanamayan 78.325.912,87 TL ödenek iptal edilmiştir. Belediyemiz gider bütçesi gerçekleşme oranı % 55

 

 

 

 1. Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar

 

 1. Giderler

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

 

MÜDÜRLÜKLER

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK

         AKTARMA İLE

 

NET BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI

ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ

GERÇEKLEŞME

ORANI %

 

EKLENEN

DÜŞÜLEN

 

 

 

 

 ÖZELKALEM MÜDÜRLÜĞÜ

5.597.200,00

46.000,00

 

5.643.200,00

1.738.297,03

%31

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

59.280.200,00

4.310.665,00

 

63.590.865,00

54.528.366,45

%90

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

257.600,00

413.000,00

10.000,00

660.600,00

422.579,06

%64

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.780,00

 

 

4.780,00

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

583.800,00

80.000,00

 

663.800,00

75.349,62

%13

 

HUKUK İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

683.030,00

25.000,00

 

708.030,00

237.354,33

%35

 

FEN İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

47.789.688,00

2.511.800,00

1.340.800,00

48.960.688,00

17.727.270,76

%37

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

MÜDÜRLÜĞÜ

767.550,00

250.000,00

 

1.017.550,00

520.097,31

%68

 

MALİ HİZMETLER

MÜDÜRLÜĞÜ

 

26.252.902,00

836.800,00

14.464.965,00

Yedek ödenek

aktarma

12.624.737,00

4.845.295,41

%18

 

GENÇLİK VE SPOR

MÜDÜRLÜĞÜ

108.700,00

 

 

108.700,00

 

 

 

PARK BAHÇELER

MÜDÜRLÜĞÜ

6.150.000,00

470.000,00

 

6.620.000,00

1.395.759,83

%23

 

SAĞLIK VETERİNERLİK

MÜDÜRLÜĞÜ

56.300,00

150.000,00

 

206.300,00

105.274,83

%87

 

TEMİZLİK İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

14.610.450,00

70.000,00

 

14.680.450,00

10.790.874,94

%74

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.483.100,00

 

 

1.483.100,00

43.506,43

%3

 

ÇEVRE KORUMA

KONTROL

MÜDÜRLÜĞÜ

1.439.400,00

 

 

1.439.400,00

52.004,50

%4

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.965.750,00

15.000,00

 

3.980.750,00

1.474.974,41

%37

 

PLAN PROJE

MÜDÜRLÜĞÜ

170.450,00

 

 

170.450,00

 

 

 

TEFTİŞ KURULU

MÜDÜRLÜĞÜ

 

59.900,00

 

 

59.900,00

 

 

 

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

424.750,00

55.000,00

 

479.750,00

354.121,54

%83

EMLAK VE İSTİMLAK

MÜDÜRLÜĞÜ

1.910.700,00

6.367.500,00

 

8.278.200,00

937.458,58

%49

RUHSAT VE DENETİM

MÜDÜRLÜĞÜ

110.900,00

 

 

110.900,00

 

 

DESTEK HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

2.129.900,00

255.000,00

75.000,00

2.309.900,00

877.145,10

%41

SOSYALYARDIM İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

1.162.950,00

35.000,00

 

1.197.950,00

548.357,00

%47

GENEL TOPLAM

175.000.000,00

15.890.765,00

15.890.765,00

175.000.000,00

96.674.087,13

% 55

               

 

 

 

 

Toplam iptal edilen ödenek: 78.325.912,87 TL

Bütçe gider toplamı:             96.674.087,13 TL 2021 Yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı %55 dir.

 

 

 

 

2021 YILI GİDER TABLOSU

TUTARI

830/1

PERSONEL GİDERİ

28.145.537,11

830/2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

4.765.425,20

 

DEVLET PİRİM GİDERLERİ

 

830/3

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

52.382.425,81

830/4

FAİZ GİDERLERİ

2.029.392,98

830/5

CARİ TRANSFERLER

3.624.599,56

830/6

SERMAYE GİDERLERİ

5.726.706,47

TOPLAM

96.674.087,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRTYOL BELEDİYESİ 2021 YILI SONU İTİBARİYLE BORÇ DURUMU

 

KURUMLARA

EEMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5.232.154,09

HATAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

76.760.113,38

DÖRTYOL BELEDİYESİ

45.720.156,33

YEŞİLKÖY BELEDİYESİ

7.282.013,30

KUZUCULU BELEDİYESİ

5.001.155,07

KARAKESE BELEDİYESİ

9.036.734,25

ALTINÇAĞ BELEDİYESİ

6.303.424,01

YENİYURT BELEDİYESİ

3.416.630,42

DÖRTYOL VERGİ DAİRESİ

52.390.784,79

DÖRTYOL BELEDİYESİ

40.743.520,84

YEŞİLKÖY BELEDİYESİ

2.289.716,07

KUZUCULU BELEDİYESİ

3.639.617,12

KARAKESE BELEDİYESİ

2.013.877,84

ALTINÇAĞ BELEDİYESİ

1.925.212,97

YENİYURT BELEDİYESİ

1.778.839,95

HATAY İL ÖZEL İDARESİ

1.264.121,77

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.851.993,63

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ

37.142,35

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2.130.600,03

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

124.838,62

DİĞERLERİ(SENDİKALAR, KÜLTÜR VARLIKLARI VS.)

15.735.551,31

BELEDİYE İLBANK KREDİ

YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ

 

6360 SAYILI KANUNLA DEVREDİLEN KREDİLER(FAİZSİZ)

2.935.493,09

DİĞER ALTYAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ

2.785.151,66

MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ

2.452.134,39

TEMİNATLI DENETİM DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ(MALZEME)

939.034,31

İLLER BANKASI FAİZLERİ

1.760.942,53

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI

1.784.156,72

 

PERSONEL ALACAKLARI

2.491.218,88

 

BELDE İMAR LTD.ŞTİ. ALACAĞI

19.363.600,55

 

FİRMALARA OLAN BORÇLAR

23.291.605,88

 

ALINAN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR

3.631.042,70

TOPLAM BORÇ TUTARI

216.961.680,68

2021 YILSONU İTİBARİYLE BORÇ DURUMU

ŞİRKET

SGK BORCU

20.593.043,23

VERGİ BORCU

7.064.462,83

PERSONELE OLAN BORÇ

1.968.899,87

 

TOPLAM

29.626.405,93

 

 

 

08.07.2021 Tarihinde SGK, Vergi Dairesi ve Emekli Sandığına yapılandırma için başvurulmuş olup yapılandırma taslaklarına göre mizan cetveline giriş yapılmıştır. Taksitlendirmeye uyulmadığından dolayı yapılandırma iptal edilmiştir. 10724 sayılı yazı ile 01.02.2022 tarihinde yine SGK, Vergi dairesi ve Emekli sandığından istenilen güncel borçlar alınarak Mizan cetvelinde güncelleme yapılmıştır.

 

2-Gelirler

A)- Vergi Gelirleri: 2021 yılı Gelir bütçesine 71.661.000,00 TL gelir tahmini yapılmış devreden gelir tahakkuku 20.267.060,23 TL 2021 yılı gelir tahakkuku 44.159.527,55 TL. Olmuş toplam tahakkuk 64.426.587,78 TL olup yılı içerisinde 32.904.339,14 TL gelir Tahsil edilmiş olup 31.522.248,64 TL’si 2022 yılına devretmiştir.

 

 

 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2021 yılı gelir bütçesine 8.956.000,00 TL gelir tahmini yapılmış geçmiş yıllardan 3.999.734,14 TL devreden gelir tahakkuku 2021 yılı tahakkuku 4.850.569,29 TL olup toplam tahakkuk 8.850.303,43 TL gerçekleşmiş olup yılı içerisinde 3.570.793,50 TL gelir elde edilmiş 2021 yılı net tahsilatı 3.559.719,00 TL gerçekleşmiş olup 5.279.509,93 TL’si 2022 yılına devretmiştir.
 2.  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2021 yılı gelir bütçesine 4.998.000,00 TL gelir tahmini yapılmış yıl içerisinde 1.000.942,10  TL toplam tahakkuk yapılmış  980.400,31 TL 2021 yılı net tahsilatı olarak gerçekleşmiştir.
 3. - Diğer Gelirler: 2021 yılı Gelir Bütçesine 77.624.000,00 TL. Gelir tahmini yapılmış geçmiş yıllardan devreden gelir tahakkuku 4.451.830,14 TL 2021 yılı tahakkuku 77.018.790,95 TL toplam tahakkuk 81.470.621,09 TL olup, 2021 yılı net tahsilatı 61.111.934,32 TL gelir elde edilmiş olup 20.358.686,77 TL’si 2022 yılına devretmiştir.
 4. Sermaye Gelirleri: 2021 Yılı gelir bütçesine 11.761.000,00 TL gelir tahmini yapılmış yıl içerisinde 26.143,23 TL tahakkuk olmuş yılı tahsilatı 26.143,23 TL olarak gerçekleşmiş yılı net gelirimiz 26.143,23 TL olarak gerçekleşmiştir.
 5. Sonuç olarak 2021 yılında 175.000.000,00 TL gelir tahmini yapılmış, geçmiş yıllardan 28.718.624,51 TL tahakkuk devretmiştir. Yıl tahakkuku 127.055.973,12 TL olarak gerçekleşmiş olup toplam tahakkuk 155.774.597,63 TL. 2021 yılı içerisinde tahsilat 98.614.152,29 TL olarak gerçekleşmiş, 129.682,12 TL tahsilattan ret ve iade düşüldükten sonra 2021 Yılı net tahsilatı 98.484.470,17 TL Gelecek yıla devreden tahakkuk  57.160.445,34 TL tahakkuk  olarak 2022 yılına devretmiştir.2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranı %56
 6. Banka İşlemleri: Belediyemiz 2021 yılı içerisinde 107.629.016,20 TL Banka hesabına girmiş olup 102.496.395,94 TL çıkmış 5.132.620,26 TL 2022 yılına devir etmiştir.

 

 

2021 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

2021 YILINDA TOPLANAN GELİR

KALAN ALACAK

800/1-2

BİNAVERGİSİ

12.271.002,75

14.445.183,52

800/1-2

ARSA VERGİSİ

7.418.078,64

3.001.497,91

800/1-2

ARAZİ VERGİSİ

1.230.651,22

841.280,40

800/1-3

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2.421.856,27

11.742.451,75

800/3-1

MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

1.214.380,84

378.242,97

800/3-4

KURUMLAR HASILATI

 

 

800/3-6

KİRA GELİRLERİ

2.101.312,66

4.901.266,96

800/4

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.000.942,10

 

800/5-1

FAİZ GELİRLERİ

786.236,74

 

800/5-2

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

56.707.313,93

2.501.691,83

800/5-3

PARA CEZALARI

445.694,95

15.291.462,17

800/5-9

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

3.172.688,70

 

800/6-1

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

26.143,23

 

800/6-2

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

 

 

800/1-3

DAHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET GELİRLERİ

 

716.875,94

800/3-9

DİĞER TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ

 

774.959,12

800/1-6

HARÇLAR

5.630.497,30

 

800/1-3

DAHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET GELİRLERİ

3.932.252,96

 

800/3-9

DİĞER TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ

255.100,00

 

 

TOPLAM

98.614.152,29

54.594.912,57

                       

 

 

HAZIRLANAN MAAŞ KAYDI

SIRA NO

TÜRÜ

SAYISI

1

                MEMUR

158

2

                SÖZLEŞMELİ PERSONEL

43

3

                İŞÇİ

61

4

                ŞİRKET PERSONELİ

291

         

 

 1. Mali Denetim Sonuçları

 

Müdürlüğümüz iç kontrol ve ön kontrole ilişkin gelir ve giderlerini, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin idarenin bütçesi bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı harcama programı finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerini uygunluğu ve kaynaklara etkili verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığı kontrol eder. Müdürlüğümüz ayrıca her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük olup olmadığını kontrol eder. Kamu gelir ve giderlerini etkili ekonomi ve verimli bir şekilde kullanımını sunar.

Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi yasal kesintilerin yapılması ve ilgili hesap ve defterlere kaydedilmesi, müdürlüklerin ihtiyaçları için avans verilmesi ve harcanması, yapılan avansların bütçeden mahsubunun yapılması ve ödenmesi. Teminat ve bütçe emaneti gibi emanet ödemelerinin yapılması,

 

2464 sayılı belediye gelirler kanunu gereği belediye alacaklarının süresinde ödenip ödenmediği tespit ve takip etmek, süresinde ödenmeyen alacakların tahsili için ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek ödeme emri tebliğ sonucu alacağın ödenmesi halinde haciz varakası ve haciz bildirisi düzenlemekle yükümlüdür.

 

Gelen yazışmalara cevap verilmesi, iller bankası payının ve kesintilerinin takibi, Ç.T.V ve eğlence vergilerinden ayrılması gereken kanuni payların hesaplanması ve ilgili hesaplara kaydedilmesi, işçi-memur-sözleşmeli personelin maaş ödemesi, KDV ve muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve E Beyanname programına girilmesi

 

Belediyemizin bütçe çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürünün takibi ve sonuçlandırılması.

 

Geçmiş yıl hesaplarına ait bütçe kesin hesap cetvelleri ve eklerinin hazırlanarak yasal prosedürünün takibi ve sonuçlandırılması

 

Aylık mizan verilerinin kamu bilgi sistemine girişinin yapılması, ödenek yetersizliği durumlarında aktarma yapılması.

 

Taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla kontrolü ve konsolidesi, yapılacak denetimlere hazırlık teşkil etmek üzere harcama evraklarının usul ve mevzuata uygunluk yönünden kontrollüde yapılmakta olup harcama birimlerine gerekli bilgiler verilmektedir.

 

 

 1. Diğer Hususlar

 

 

 1. Performans Bilgileri

 

 

 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

a-Yazı İşleri Müdürlüğünce;

2021 yılında 74 adet Meclis kararı ve 225 adet Encümen Kararı yazılarak kararlaştırılmış ve ilgili yerlere e-imzalı olarak sistem üzerinden ve ihtiyaç halinde ıslak imzalı olarak zimmetle verilmiştir.

E-Belediye üzerinden, posta ile veya elden gelen resmi evrak ve dilekçeler kayda alınarak, işleme konmak üzere ilgili birimlere dağıtımı sağlanmış, verilen cevaplar ve gönderilen resmi yazılar kayda alınarak, zimmetle veya postayla gideceği yere ulaşması sağlanmıştır.

Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların kayıtları tutulmuştur.

Gelen Evrak Sayısı : 4715 - Giden Evrak Sayısı : 8937  - Dilekçe Sayısı : 3257

2021 yılında toplamda 16909 adet evrakın giriş, çıkış ve kayıt işlemleri yapılmıştır.

2021 yılında Belediyemize 520 adet Cimer başvurusu olmuş ve gereği yapılmak üzere ilgili birimlere havalesi yapılmıştır.

b-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce;

2021 Dönem içinde Memur personelden; 1 Naklen Tayin, 2 Memur Vefat ve 1 Memur Emekli, 1 işçe emeklilik nedeniyle toplam 5 çalışan görevlerinden ayrılmıştır.

Buna göre 01.01.2022 (yılbaşında) tarihinde 157 Memur, 60 İşçi 44 Sözleşmeli ve 291 Belediye İmar A.Ş. elemanı olmak üzere toplam personel sayımız 552 dir.

175.000.000,00 TL gelir tahmini yapılmış, geçmiş yıllardan 28.718.624,51 TL tahakkuk devretmiştir. Yıl tahakkuku 127.055.973,12 TL olarak gerçekleşmiş olup toplam tahakkuk 155.774.597,63 TL. 2021 yılı içerisinde tahsilat 98.614.152,29 TL olarak gerçekleşmiş, 129.682,12 TL tahsilattan ret ve iade düşüldükten sonra 2021 Yılı net tahsilatı 98.484.470,17 TL Gelecek yıla devreden tahakkuk  57.160.445,34 TL tahakkuk  olarak 2022 yılına devretmiştir.2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranı %56

c- Bilgi İşlem Müdürlünce;

Belediyemiz birimlerinde oluşan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vs. araçlardan kaynaklanan sorunlar teknik personelimiz marifeti ile giderilmiş ayrıca kablo çekimi, bakım, onarım ve arıza giderme ile ilgili sorunlar da personelimiz tarafından üstün gayret gösterilerek giderilmiştir.

Birimlerimizden gelen toplam 4815 adet istek, talep ve teknik arıza sorunları giderilmiştir. Bunlar aşağıda yer alan tabloda listelenmiştir.

 

AYLAR

FAALİYETLER

 

Sistem Sorunları

Bilgisayar Sorunları

Yazıcı Sorunları

İnternet Sorunları

NetworkSorunları

Otomasyon Sorunları

Kamera

Kurulum

Sorunları

Ocak

60

80

80

50

75

60

7

Şubat

50

65

70

45

80

62

5

Mart

56

70

75

55

75

60

8

Nisan

50

70

65

50

80

60

5

Mayıs

60

64

70

50

76

58

6

Haziran

50

60

62

40

80

60

5

Temmuz

50

65

70

50

80

70

5

Ağustos

40

60

60

58

90

60

5

Eylül

52

64

70

60

92

60

6

Ekim

80

80

90

90

80

60

5

Kasım

80

60

48

50

90

60

6

Aralık

90

70

60

60

100

70

10

                 

 

 

Belediye hizmet binamızın üzerinde yer alan merkez powerbeam verici cihazlarımızın kabloları ve alt yapısı değiştirildi.

Belediyemiz sunucu odasında vlan destekli layer 3 switch takıldı. bu sayede daha fazla dış noktaya internet verilmesini sağlamak için altyapı sağlanmış oldu.

Belediyemiz active directory altyapısı sunucular yenilenmesi ve yeniden yapılandırmak suretiyle yenilenmiştir. Kvkk verbis işlemleri yapılarak kvkk kaydı oluşturuldu. Süresi dolan güvenlik duvarı ve antivirüs sistemi alındı.

Meclis için kurulum yapılarak canlı yayın aktif hale getirilmiştir.

Belediyemiz tarafından düzenlenen festival günlerinde belediyemizin tanıtım filminin gösteriminde kullanılmak üzere tv ve teknik ihtiyaçlar giderildi.

Belediye binasında hasarlı olan network kablosu ve kablo kanalı yenileri ile değiştirilerek sorunları geçici olarak çözüme kavuşturulsa da kalıcı çözüm için kablolama elzemdir.

Belediyemize ait tüm teknolojik kaynaklarda gerçekleşen arızalar teknik servisimizde yer alan teknisyenlerimiz tarafından bakımı yapılmaktadır. (yazıcı, bilgisayar parçaları, televizyon monitör, tablet, kamera v.b.)

ç-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;

2021 yılında 78 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.

2021 yılında 82 adet iskân ruhsatı düzenlenmiştir.

2021 yılında 50 adet imar çapı düzenlenmiştir.

2021 yılında 29 adet Yanan Yıkılan formu düzenlenmiştir.

d-Fen İşleri Müdürlüğünce;

İlçemiz ve Mahallelerinde yolların yama ve bypass çalışmaları yapılmıştır.

Parklarımızın aydınlatma ve çevre düzenlemesi ile ilgili tadilat arızalar yapılmıştır.

Belediye Kanununa göre, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı muhtelif okullardan gelen talepler üzerine, okul bahçelerinin peyzaj düzenlemesi, parke taşı döşenmesi talepleri karşılanmıştır. Bakım onarım işleri, banklar yapılmıştır.

Belediye Garaj Amirliği’ndeki iş makinelerinin bakımı ve arızalı araçların tamiri yapılarak faal ve hazır olarak, çalışır halde olmaları sağlanmıştır.

Sınırlarımız dâhilinde günlük ortalama 60 ton hafriyat ve katı atıkların temizlenmesi

İlçemiz ve Mahallelerinde şehir içi cadde ve sokaklarda yol aydınlatmaları tamirat bakımı ve onarımı yapılmıştır.

Kamu Kurum ve özel kuruluşlarına Dsi. TEDAŞ, Aksa Gaz, TCDD. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik ve teknik destek sağlanarak ilçemizin her türlü sıkıntısını çözmek adına yardım edilmiştir.

Şehit mezarları, türbelerin bakım onarım ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.

Yeşilköy-Yeniköy –Dörttaş sahil bandına oturma bankları, kamelya ve piknik masaları yenileme tamirat tadilat yapılmıştır.

İlçemizdeki camilerin bakım ve onarımları yapılmış ayrıca Belediyemizce temizlik işleri yapılmıştır.

Encümen kararlarına istinaden vatandaşlara gönderilen kum briket çimento vb. malzemeler gönderilmiştir. Yine vatandaşın dilekçelerine istinaden evlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 2 adet halı saha Yeşilköy ve Yeniyurt Mahallelerine yapılmıştır.

Aykome birimi kurulmuştur.

e-Basın Yayın Müdürlüğünce;

Belediye çalışmalarının, tanıtımı ve duyurulması amacı ile ilgili olarak afiş, bilboard, tanıtım kataloğu ve broşürler hazırlanmıştır.

Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren yerel gazetelerde Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler, arşiv haline getirilmektedir.

2021 yılı içerisinde dini ve milli bayramlar ile özel günlerin birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması ve duyurulması amacıyla sosyal medya (facebook, tiwetter, instagram) ve resmi web sayfamızda gerekli paylaşımlar ve bilgilendirmeler yapılmıştır.

137 adet talep ve şikâyette (ses yayın cihazının kurulumu, yolların asfaltlanması, parke taşı, kum, çimento, briket ve hafriyat kaldırılması) bulunulmuş olup bunlar ile alakalı olarak; ilgili talep ve şikâyetler Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmiş ve yerine getirilerek şikâyet ve talepte bulunulan vatandaşa geri dönüşü sağlamıştır.

27 talep ve şikâyette ( ağaç budama, otların biçilmesi) bulunulmuş olup bunlar ile alakalı olarak; ilgili talep ve şikâyetler Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bildirilmiş ve yerine getirilerek şikâyet ve talepte bulunulan vatandaşa geri dönüşü sağlamıştır.

7 talep ve şikâyette (dilencilik, araba park ve esnafların kaldırım işgali ) bulunulmuş olup bunlar ile alakalı olarak; ilgili talep ve şikâyetler Zabıta Müdürlüğüne bildirilmiş ve yerine getirilerek şikâyet ve talepte bulunulan vatandaşa geri dönüşü sağlamıştır.

2 talep ve şikâyette bulunulmuş olup bunlar ile alakalı olarak; ilgili talep ve şikâyetler Çevre Koruma Müdürlüğüne bildirilmiş ve yerine getirilerek şikâyet ve talepte bulunulan vatandaşa geri dönüşü sağlamıştır.

134 talep ve şikâyette (Çöp konteynırı talebi ve tadilatı, Çevre temizliği) bulunulmuş olup bunlar ile alakalı olarak; ilgili talep ve şikâyetler Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirilmiş ve yerine getirilerek şikâyet ve talepte bulunulan vatandaşa geri dönüşü sağlamıştır.

Meclisimizin aldığı meclis kararlarını vatandaşımıza bildirmek amacı ile facebook üzerinden canlı yayın yapılmakta ve aynı zaman da belediyemiz web sitesinde de yayınlanmaktadır.

Belediyemiz iç birimlerinden gelen ihale ve duyuruların belediyenin web sitesi ve sosyal medyalarında yayınlanması

İcra Dairelerinden gelen ihale duyurularının Belediyemizin internet sitesinde yayınlanması

Dış Kurumlardan gelen yazıların vatandaşlarımıza Belediyemizin web sayfasından duyurulması sağlanmıştır.

Belediyemiz müdürlüklerinin tamamına gerekli görülmesi durumlarında Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak koordineli bir şekilde destek verilmektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinliklerde Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Kültür İşleriyle koordineli olarak çalışıldı.

İlanlarla ilgili koordinatör birim olmamız sebebiyle belediye adına ait tüm ilanlar birimimiz tarafından takip edilmektedir.

İç Birimler Ve Dış Kurumlardan gelen duyuruların Belediyemiz Anons sistemi ile yapılması sağlandı.

f-Temizlik İşleri Müdürlüğünce;

Katı Atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve geri dönüşümün sağlanması, mezarlıklar, bulvar, cadde ve sokakların süpürülmesi, park-bahçe ve orta refüjlerin temizliği işi, 28.01.2009 tarihinden bu yana, belediyemizin de üyesi bulunduğu İskenderun Körfez Katı Atık Birliği tarafından yapılan ihale kapsamında yüklenici firma olan Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzde belediyemize ait (1) adet kamyonet, (1) adet yol süpürme aracı, Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş.’ye ait (8) adet çöp toplama aracı, (2) adet yol süpürme aracı ve (1) adet çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı bulunmaktadır.

15 Mahallemizin 13’nde tüm cadde ve sokaklarımızdan günlük olarak çöp alımı yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde ilçe genelinde günlük 103 ton olmak üzere bir yıllık süre içerisinde toplam 37.829 ton evsel katı atık toplanarak yüklenici firma Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş. tarafından İskenderun İlçesindeki Katı Atık Merkezi’ne nakledilmiştir. Toplanan evsel katı atık için 10.715.444 TL gider tahakkuk ettirilmiştir.

2021 yılına ait olarak belediyemiz tarafından İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Başkanlığına evsel katı atık ödemesi olarak 10.474.411,12 TL ödeme yapılmıştır.

126 adet (10 adet 440 LT. ve 116 adet 770 LT.) çöp konteyneri belediyemiz bütçesinden karşılanarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

744 Adet çöp varili temin edilerek vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

15 mahallenin 13’nde cadde ve sokakların temizlik işlemleri belediyemizin de üyesi bulunduğu İskenderun Körfez Katı Atık Birliği tarafından yapılan ihale kapsamında yüklenici firma olan Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş. personelleri tarafından yapılmaktadır.

Bulvar ve ana caddeler her gün süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

İlçemizde haftada 6 adet pazar yeri kurulmaktadır. Kurulan bu pazar yerlerinin süpürme ve temizliği; Envitec Çevre Teknolojileri A.Ş.  tarafından yeteri kadar elle süpürme elemanı, 1 çöp kamyonu ve 1 makineli süpürme aracı ile gerçekleştirilmektedir. Haftada 6, yıl içerisinde toplam 312 kez pazar yerlerinin temizliği gerçekleştirilmiştir.

İlçemiz genelinde 15 mahallenin 13’nde ihtiyaç oldukça toplu temizlik çalışması yapılmaktadır. Cadde ve sokakların süpürülmesi, boş arsaların temizliği, kaldırım üzerinde çıkan otların temizliğinin yanında çalışma yapılan bölgenin ince temizliği de yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılmaktadır. Ayrıca resmi bayramlar, açılış törenleri gibi acil müdahale gereken özel durumlarda bölgeye temizlik ekibi yönlendirerek temizlik yapılmaktadır.

Şehir merkezinde gündüz araç trafiğin yoğun olmasından dolayı, Numune Evler ve Sanayi Mahallerinin şehir merkezinde bulunan cadde ve sokaklarının temizliği akşam 21.00-24.00 saatleri arasında süpürge aracı ve süpürgeci personeller tarafından yapılmaktadır.

Çöp Konteynırlarının olumsuz görüntülerinin ve kötü kokularının giderilmesi için dezenfektan temin edilerek periyodik olarak yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte işlemi haftada dört güne çıkartılmış olup bu süreçte çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi çalışmaları dört katına çıkarılmıştır.

15 mahallenin 13’nde ve Dörtyol çarşı merkezinde olmak üzere toplam 7.756 Adet çöp konteyneri yıkanmış ve dezenfekte edilmiştir.

2021 yılı içerisinde 232 Adet çöp konteynerinin tamir ve bakımı yapılarak halkımızın hizmetine tekrar sunulmuştur.

2021 yılı içerisinde 116 Adet yeni çöp konteyneri dağıtımı yapılarak halkımızın hizmetine tekrar sunulmuştur.

2021 yılı içerisinde vakumlu yol süpürme aracı ile 2.887 kez cadde, sokak, pazar yeri temizliği yapılmıştır.

İlçemiz halkının temizlik ve çevre konusundaki duyarlılığı çalışmalarımıza hız katmakta, aynı zamanda da şevk vermektedir. Müdürlüğümüze ve Çağrı Merkezimize yapılan müracaatlarda; evsel atıkların alınması, süpürme hizmetleri, çöp konteyneri tamiri ve yer değiştirme vb. talep ve şikâyetler en kısa zaman zarfında çözümlenmekte ve geri dönüşleri yapılmaktadır.

2021 Yılında;

- Çöp Konteyneri Talebi                                               :   84 Adet

- Varil Talebi                                                                     :   53 Adet

- Konteynır Yer Değişikliği Talebi                              :   49 Adet

- Çöp Konteyneri Tamirat Talebi                               :   31 Adet

- Evsel Atıkların Alınması Talebi                                : 721 Adet

- Hayvan Ölüsü Kaldırılması Talebi                           : 138 Adet

- Çevre ve Park Temizliği                                              : 174 Adet

- Çöp Konteyneri Dezenfekte Talebi                       :   12 Adet

olmak üzere toplam 1.262 adet talep ve şikâyet alınmış olup, alınan bu talep ve şikâyetler en kısa sürede yerine getirilmiştir.

g-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce;

2021 yılı içerisinde 953 ailenin yardım talep başvurusu alınmıştır.

 

Nakdi Yardım:

 

 • 892 kişiye…………………… 303.800,00 TL nakit yardımı

 

Gıda Yardımı:

 

 • 455  kişiye gıda paketi yardımı…………  111.510,00 TL lik yardım

 

Sosyal Marketten Kıyafet:

 

 • 300 aileye................................. 35.721,00 TL lik kıyafet yardımı  

 

Kırtasiye Yardımı:

 

 • 400  aileye 68.040,00 TL’lik kırtasiye malzemesi

 

 

Genel Toplamda ............................... 2.047 Aileye,

Yaklaşık ............................................ 519.071,00 TL Değerinde

Yardım Yapılmıştır.

ğ-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce;

2020 yılında 260 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilirken 2021 yılında bu rakam 239 olarak gerçekleşmiştir, ruhsat verilen işyerlerinin kullanım alanlarındaki metrekare artışından kaynaklı tahsil edilen ücret toplam tutarında da artış sağlanmıştır.

 

32 adet 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese, 18 adet 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese, 189 adet Sıhhi Müessese olmak üzere toplam 239 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

 

3 adet Umuma Açık İçkili Yer, 13 adet Umuma Açık İçkisiz Yer Ruhsatı olmak üzere toplam 16 adet Umuma Açık Eğlence Yeri Ruhsatı verilmiştir.

 

Farklı tarihlerde ilçemiz sınırları içerisinde kalan işyerlerine ziyaretlerde bulunularak ruhsat denetim faaliyetleri icra edilmiştir.

 

2021 yılında mevcut İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan 50 adet işyeri kapandığından dolayı ruhsatları iptal edilmiştir.

 

h-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce;

 

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı personeller ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerleri, tatil siteleri, hayvan besiciliği, gürültü, vs. gibi yerlerden gelen şikâyet konuları hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.

2872 sayılı kanunu kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, resmi kuruluş, işyerleri vb yerlerden gelen atık piller toplanmış, yetkili kuruluşlara teslimi yapılmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından bilinçsizce çevreye atılan veya bırakılan ekonomik ömrünü yitirmiş kullanılmaz durumda olan atık lastikler, çevreyi ve çevre halk sağlığını önemli bir şekilde etkilemektedir. Atık lastikler sadece çevre kirliliğine sebep olmamakta bunun yanı sıra fare, sinek, sivrisinek gibi pek çok haşere için üreme alanı oluşturmaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve belediyemiz tarafından, çevreden ve lastikçilerden toplanan atık lastikler geri dönüşümünün sağlanması için Bakanlıkça yetkili firmalara teslim edilmektedir.

Dünya Çevre Günü Etkinliği kapsamında sahilde muhtelif parklarda çevre temizliği; çocuklarla çiçek ekimi etkinliği yapılmıştır. Ayrıca köpek mamaları koyularak sokak köpekleri beslenmiştir.

 

Sıfır Atık projesi kapsamında Atık Getirme Merkezi kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

COVİD-19 Salgını ile mücadelede müdürlüğümüz ilaçlama ekiplerince, ilçemiz okul, kamu kurumları, ana cadde ve muhtelif sokaklarda, dezenfekte işlemleri yapılmıştır.

I-Hukuk İşleri Müdürlüğünce;

Hukuk Dava Dosyası : Toplam 196 adet dosya açık olup, devam etmektedir.

İdare Dava Dosyası   : Toplam 77 adet dosya açık olup, devam etmektedir.

İcra Dava Dosyası      : Toplam 402 adet dosya açık olup, devam etmektedir.

Ceza Dava Dosyası      : Toplam 11 adet dosya açık olup, devam etmektedir.

Vergi Dava Dosyası   : Toplamda 8 adet dosya açık olup,  devam etmektedir.

Yd İtiraz Dosyası : Toplamda 2 adet dosya açık olup, devam etmektedir.

Arabulucu Dosyası: Toplamda 1 adet dosya açık olup, devam etmektedir.

i-Destek Hizmetleri Müdürlüğünce;

 

Pandemi ile mücadele kapsamında;

 

Devlet Malzeme Ofisi’nden bedelsiz olarak temin edilen koruyucu tıbbi maskeler personelimize dağıtılmıştır.

 

Personelimiz ve vatandaşlarımızın kullanımı için, belediye hizmet binamızın girişine ve tüm katlara dezenfektan ve atık maske kutuları yerleştirilmiştir.

 

Çalışma alanı ve şartlarına göre personelimize eldiven, koruyucu elbise ve siperlik maske dağıtılmıştır.

Belediye hizmet binası, ek hizmet binaları ve belediyemize ait diğer tesislerimizin yapılan rutin temizlik hizmetleri titizlikle yürütülmüştür.

 

Belediye birimlerimizin çalışma ve hizmetlerini daha hızlı ve verimli yürütmeleri maksadıyla, müdürlüğümüz hızlı ve çözüm odaklı olarak görevlerini yerine getirmiştir.

 

Temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri, elektrik ve su tüketimi konularında personelimiz sürekli olarak uyarılarak tasarrufa gidilmeye çalışılmıştır.

 

Sahada çalışan birimlerin telsiz frekans işlemleri ile ekipman alım, bakım ve onarım işlemleri yürütülmüştür.

 

Demirbaşımıza kayıtlı hizmet araçlarımızın sigorta poliçe işlemleri ile bakım-onarım işlemleri aksatılmadan yürütülmüştür.

 

Belediye hizmet binasının çatısında bulunan kiremitler, fayans ve fayans derz araları ile asansör çatısının bakım ve onarımları yapılmıştır.

 

Hizmet binalarımız ve tesislerimizde bulunan klimalarımızın bakım ve onarım işlemleri düzenli şekilde yürütülmüştür.

 

Belediye hizmet binasında bulunan asansörün faal bir şekilde çalışması için aylık periyodik bakımları aksatılmadan yürütülmüştür.

 

Belediyemiz envanterinde bulunan tüm demirbaş ve taşınırların takip ve kontrolleri ile yeni alınanların sisteme kayıt işlemleri ve kayıttan düşme işlemleri aksatılmadan yürütülmüştür.

j-Park ve Bahçeler Müdürlüğünce;

Dostluk Parkı hizmete açılmıştır.

Yazlık ve kışlık 25.000 mevsimlik çiçek ekimi yapıldı.

Tüm parkların oyun aletleri ve spor aletlerinin bakımı yapıldı.

Tüm mahalleler ve sokakların ağaçları budandı ve temizliği yapıldı.

İlçemizde bulunan tüm palmiye ağaçlarının budaması yapıldı.

Zübeyde Hanım Mesire ve Piknik alanında oyun alanları kurulumu yapıldı.

Dostluk Parkının peyzaj çalışması yapıldı.

 Atatürk Parkının sulama sistemlerinin bakımları ile Dostluk Parkının sulama sistemi alt yapısı yapıldı.

50 Adet çöp kovası alınarak parklara takıldı.

1970 Adet Bayrak ve Flama alınarak eskimiş, yıpranmış ve rengi solan bayraklarla değişimi yapıldı. Milli bayram ve resmi törenlerde şehrin süslemesi yapıldı.

1610 Adet ağaç fidanı alınarak parklarda peyzaj düzenlenmesinde dikimleri yapıldı.

410 kg çim tohumu alınarak Dostluk Parkına ekimi yapıldı.

k-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce;

Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kayıtları düzenli olarak tutulmuş, takip ve kontrolleri yapılmıştır.

İfrazen veya tevhiden ada/parsel numarası, alanı, cinsi değişen veya kat irtifakı kurulan taşınmazların kayıt değişiklik işlemleri yapılmıştır.

Gerek mükelleflerin beyan verme sorumluluğunun yerine getirilmesi gerekse de gelir artırıcı çalışmalar kapsamında, özel mülkiyete ait emlak beyanı bulunmayan taşınmazların veya eksik beyan verilen taşınmazların tespiti yapılarak, beyana çağrıda bulunulmuştur. Yaklaşık 547 adet beyana çağrı gönderilmiştir. Akabinde tarh ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır.

Gelir arttırıcı çalışmalar kapsamında, imar uygulaması sonucunda ada/parsel numarası, cinsi ve miktarı değişen taşınmazların ve yapı kullanma belgesi alan taşınmazların tespiti yapılarak, beyan güncellemeleri yapılmıştır.

Gerek intikal gerekse de satış işlemleri sonucu, malikleri ya da hisse miktarları değişen gayrimenkullerin beyan güncelleme işleri, günlük işler kapsamında devam etmiştir.

Emlak Bürosunun 2021 yılı tahsilat bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

                               Emlak Vergisi Gelirleri                20.487.855,06 TL                     

Kurumumuza ait gayrimenkullerin fuzuli şagilden korunması sağlanmış, fuzuli şagil tespit edilen taşınmazlara ecrimisil uygulanmıştır.

Kiraya verilecek belediye mülkleri tespit edilerek 2886 sayılı yasanın 45. maddesine istinaden açık ihale usulü ile ihaleye verilmesi ve sözleşmeye bağlanması sağlanmış olup, bu çalışma kapsamında 67  adet gayrimenkul kiraya verilmiştir.

Kirada olan ve ihale süresi, devam eden mülklerin belediye meclisinin belirlediği oranda kira artışları yapılarak, tahakkuk işlemleri güncellenmiştir.

Kiraya verilen mülklerin düzenli olarak kontrolü yapılmış, sözleşmeye aykırı hususların olmamasının temini sağlanmıştır.

Kira süresi dolan taşınmazların tahliyesi yapılarak, ihale süreci ve akabinde sözleşmenin yenilenmesi sağlanmıştır.

Kiralama Bürosunun 2021 yılı tahsilat bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

                               Kira Gelirleri                              1.110.069,87 TL                   

                               Ecrimisil Gelirleri                         411.258,61 TL

                                            TOPLAM                        1.521.328,48 TL

 

 1. Diğer Hususlar

 

 1. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

 

Belediyemiz gerek üstünlük gerekse zayıflıklarında hakim olan unsurlara ve Covit-19 salgını dolayısı ile oluşan tüm aksaklıklara rağmen çalışmalarını %56’lik bir başarı oranında devam ettirmiştir. Tüm personel ellerinden gelen gayreti göstererek özveri ile çalışmış, görevlerinin bilinciyle işlerini yapmaya çalışmışlardır. Belediyemizin daha kurumsal bir yapıya kavuşması, hemşehrilerimizin esenliğinin yükseltilmesi, yaşam koşullarını kolaylaştırıcı imari planların hayata geçirilmesi, denizin maviliğinin, doğanın yeşilinin, ovanın bitki örtüsünün korunması daha da yaşanılabilir bir Dörtyol için çalışmalarımıza devam edilecektir.

 

 1. Öneri ve Tedbirler

 

İlçemiz Dörtyol;  doğası, bitki örtüsü, sahili, turizmi ve sanayisi ile yaşanılması gereken doğa harikası bir şehirdir. Bu şehrimizi hep beraber, el ele vererek daha güzel daha da yaşanılabilir daha da kapasiteli bir şehir haline getirebiliriz. Ne bizim nede çocuklarımızın gidecek başka bir memleketi var, bu nedenle bir olalım, biz olalım, biz bir olursak başaramayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Fadıl KESKİN

                                                                                                   Dörtyol Belediye Başkanı

 

 

2021 Faaliyet Raporu İndir

 

 

2020 Faaliyet Raporu İndir

 

 

2019 Faaliyet Raporu İndir

 

 

2018 Faaliyet Raporu İndir

 

 

2017 Faaliyet Raporu İndir