DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

KURULUŞ

MADDE 3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Bürosu, Cenaze Hizmetleri Bürosu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu, Çocuk ve Gençlik Merkezleri Bürosu, Danışma Merkezleri ve Konukevleri Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye : Dörtyol Belediyesini,

Başkanlık : Dörtyol Belediye Başkanlığını,

Müdürlük : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

Personel : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü;

a) Dörtyol ilçe sınırları içerisinde yaşayan yurttaşlardan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve toplumdaki diğer kesimlere yönelik sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler sunmak,

b) İlçe halkının çevresel, toplumsal, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek,

c) İlçede katılımcı demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak ve yerleştirmek, çevre ile uyumlu ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik öneri ve çalışmalar için elverişli zemin hazırlamak amacıyla kurulan kent konseyleri ile ilgili talepleri almak ve ilişkileri sağlamak,

d) Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,

e) İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerektiğinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

f) Belediye çalışanlarının ve ilçede yaşayan diğer anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla gündüz

 

bakımevleri ve etüt merkezleri, çocuk kulüpleri, oyuncak kütüphaneleri, ilköğretim ve orta öğretim çocukları için rehberlik, gelişim birimleri açmak,

g) Gençlere yönelik ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, merkezler açmak; öncelikle sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin çocukları olmak üzere yükseköğrenime devam eden gençlerin talepleri doğrultusunda ve Gençlik Merkezinin olanakları ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılamak,

h) İlçede yaşayan yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geçirebilmeleri için evde bakım ve gündüzlü bakım hizmet birimleri ve/veya huzurevleri açmak ve işletmek, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

ı) Çeşitli toplumsal kesimlere yönelik olarak (kadın, engelli, gençlik, aile) sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek; bu kesimlerin sorunlarının nasıl ve hangi kurumlarla çözülebilecekleri konusunda yardımcı olmak,

i) 18 yaşın üstünde olup fiziksel, duygusal, cinsel, psikolojik ya da ekonomik şiddete maruz kalmış ve barınma ihtiyacı olan kadınların çocukları ile birlikte kalabilecekleri sığınmaevleri açmak ve işletmek,

j) İlgili mevzuatına uygun olarak yeterli sayıda iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, yardımcı sağlık personeli, (varsa yetkili sendika tarafından belirlenen) çalışan temsilcisi, işveren temsilcisi, ilgili komisyonlarca çalıştırılmak üzere uzman elemanlardan oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini oluşturmak ve tüm sekreterya işlerini yürütmek,

k) Her yaş gurubuna ait bireylerin sürekli gelişen, yaratıcı, üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin artırılması ile topluma tam ve eşit katılımlarının sağlanması amacıyla semt merkezleri ve kulüpleri açmak,

l) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 6- Sosyal Yardım İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

k) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜST SORUMLUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 7- Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlanan bölüm ve büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c) Müdüre karşı sorumludur.

BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 8- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür, bağlı olduğu üst sorumlu ve bölüm sorumlusundan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

SAĞLIK HİZMETLERİ BÜROSU

MADDE 9- Sağlık Hizmetleri Bürosu;

a) Müdürlüğe bağlı sağlıkevlerinde, öncelikle belediye personeli ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları olmak üzere 1. basamak sağlık hizmetleri (koruyucu ve tedavi edici) vermek,

b) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile hemşirelik hizmetleri vermek,

c) Belediyeye ait işyerlerinde işyeri hekimliği ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak ve görevli kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Vatandaşların sağlıklı yaşam ve hijyen bilincinin artırılabilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bu konu ile ilgili olarak basılı materyal yayınlamak,

f) Engelli (yaş sınırı olmaksızın), 65 yaş üstü ve sağlık hizmeti alabilmek için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumda olanlara sağlık ve bakım hizmeti vermek,

g) Gerektiğinde tedavi için yaşlı ve engelli hastaların hastanelere naklini gerçekleştirmek,

h) Engelli veya 65 yaş üstü ve ekonomik olanakları elverişli olmayan kişilere evde temizlik hizmeti vermek,

ı) Umumi Hıfzısıhha Yasasında belirtilen işyerlerinde çalışanların portör muayenesi ve tetkik işlemlerini yapmak, yaptırmak; vize işlemini gerçekleştirmek,

i) Yeterli sayı ve nitelikte denetim ekibi kurmak,

j) Toplum ve çevre sağlığının korunması, sürekliliğinin sağlanması amacıyla sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile halkın toplu olarak kullandığı yerlerin ve umuma açık eğlence yerleri ile konutların denetimlerini yapmak,

k) Bu konularda gelen istek ve şikayetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek,

l) Gerektiğinde diğer birimlerle ortak denetim çalışmaları yürütmek,

m) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

CENAZE HİZMETLERİ BÜROSU

MADDE 10- Cenaze Hizmetleri Bürosu;

a) Belde sakinlerinden evde yaşamını yitirenlerin ölüm raporları ve defin izni belgelerini düzenlemek,

b) Nakil ve mühür işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Evde vefat edenlerin nüfus düşümünü gerçekleştirmek amacıyla Mernis belgeleri düzenlemek,

 

d) Talep eden vatandaşlara cenaze ihtiyaç kutusunu sağlamak,

e) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROSU

MADDE 11- İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu;

a) Sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere, işin normal akışını aksatmamak kaydıyla, ilgili mevzuatta düzenlenen çalışmaları yürütmek,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli sağlık hizmetini vermek,

c) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti yürütmek,

d) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve benzeri acil müdahale gerektiren durumları belirlemek; acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri organize etmek; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,

f) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda danışmanlık yapmak,

g) İşçilerin sağlık gözetimi ve çalışma ortamının koşullarına ilişkin bilgileri kayıt altına almak ve muhafaza etmek,

h) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ BÜROSU

MADDE 12- Çocuk ve Gençlik Merkezleri Bürosu;

a) Belediye tarafından açılmış okul öncesi çocuklar için gündüz bakımevlerinin işletilmesini sağlamak,

b) Okul çocukları için Belediye tarafından açılan/açılacak etüt merkezlerinin işletilmesini sağlamak,

c) Kendi bütçesini oluşturarak çocukların beslenmesi, eğitimi, kültürel ve eğlence etkinlikleri ile temizlik malzemesi giderleri için harcamak,

d) Kadro yetersizliği durumunda hizmetin aksamaması için gerektiğinde belirtilen hizmetleri satın almak,

e) Bir eğitim kurumuna devam eden çocukların eğitim sürecinde karşılaştıkları kültürel, sosyal, eğitsel sorunları ile beslenme yetersizliklerinin çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek; gerektiğinde kurs, etüt, danışma merkezleri açmak,

f) Hizmetlerinde belediye personelinin (Belediye Meclis Üyeleri personele tanınan statüden yararlanır) çocuklarına öncelik tanımak,

g) Gençlere hizmet vermek üzere, olanaklar ölçüsünde gençlik merkezleri açmak,

h) Gençlere yönelik ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, merkezler açmak,

ı) Gençlik Merkezinin olanakları ölçüsünde sosyal ve ekonomik yetersizlik içinde olan ailelerin yüksek öğrenime devam eden çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak,

i) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

DANIŞMA MERKEZLERİ VE KONUKEVLERİ BÜROSU

MADDE 13- Danışma Merkezleri ve Konukevleri Bürosu;

a) 18 yaşın üstünde olup fiziksel, duygusal, cinsel, psikolojik ya da ekonomik şiddete maruz kalmış ve barınma ihtiyacı olan kadınların çocukları ile birlikte kalabilecekleri konukevleri açmak ve işletmek,

b) 18 yaşın altında olup fiziksel, duygusal, cinsel, psikolojik ya da ekonomik şiddete maruz kalmış ve barınma ihtiyacı olan çocukların kalabilecekleri konukevleri açmak ve işletmek,

 

c) Kadınların ve çocukların beslenmesi, eğitimi, sağlığı, kültürel ve eğlence etkinliklerini, binaların bakım ve onarımını, temizlik malzemesi ve genel demirbaş alımlarını gerçekleştirmek,

d) Kadro yetersizliği durumunda hizmetlerin aksamaması için gerektiğinde belirtilen hizmetleri satın almak,

e) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 14- İdari ve Mali İşler Bürosu;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

g) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Gelir ve giderlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

MADDE 15- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.