T.C.

HATAY İLİ

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

MADDE 1 (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin

müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007

tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları

ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak kurulmuştur.

 

Tanımlar

MADDE 2 (1) Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.

Belediye : Dörtyol Belediyesi

Başkanlık : Dörtyol Belediye Başkanlığı

Müdürlük : Dörtyol Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Dörtyol Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü

Belediye Meclisi: Dörtyol Belediye Meclisi

Belediye Encümeni: Dörtyol Belediye Encümeni

İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma İlkeleri

MADDE 3 (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak.

b) Uygulama süreçlerini; adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek.

c) Faaliyetleri; Belediyemizin misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayışla yürütmek,

ç) Hizmetlerde kaliteyi artırmak, maliyetleri azaltmak ve israfı önlemek.

d) Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak.

e) İşlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

f) Belediyeye gelen vatandaşları güler yüzle karşılamak ve ilgilenmek.

g) Halkın Belediyemize güvenini sağlayacak ve hatta artıracak bir tarz ortaya koymak.

h) Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak.

ı) Uygulamalara ilişkin proje, kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurmak.

i) Belediyemiz ile Halk arasındaki işbirliği ve koordinasyonu düzenli, doğru ve kesintisiz sağlamak.

j) Belediyemiz hakkında haksız eleştirilere sebebiyet vermeyecek zamanlama ve şeffaflık içerisinde

bilgilendirme yapmak.

 

Personel Yapısı

MADDE 4 (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki

unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 5 (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve

Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

Müdürlük bünyesindeki; Belediyemizle Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve İşyeri Sağlık ve

Güvenlik Biriminin konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur.

Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye

Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen

değiştirmeye yetkilidir.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6 (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Müdürlüğün; diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

b) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi

içerisinde yerine getirmek.

c) Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak hizmet içi

eğitimlerini sağlamak. Personelin hizmet bilincini artırmak ve Belediyemize karşı aidiyet duygusunu

güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar düzenlemek. Gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğünden söz konusu eğitimler için destek talep etmek ve koordinasyon halinde eğitim

programını gerçekleştirmek.

d) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Dörtyol Belediyesi resmi web sitesinde

(www.D0rtyol.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri

akışı sağlamak.

e) Başkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; Savcılıkların, Mahkemelerin, Soruşturma İzni

Yetkililerinin, Sayıştay Denetçilerinin, Yetkili Müfettişlerin ve Mahkemelerce görevlendirilmiş

bilirkişilerin talep etmiş oldukları evrak ve dosyaların “Aslı Gibidir” veya “Aslına Uygundur” onayı

yapılmış nüshalarını ilgililere vermek. Yukarıda sayılan yetkili kişi ve kurumlarca, evrakların asıllarınm

talep edilmesi durumunda; evrakların “Aslı Gibidir” veya “Aslına Uygundur” onayı yapılmış nüshaları

hazırlanarak dosyasında muhafaza edilir ve asılları denetim ve incelemeden sonra geri alınmak üzere

ilgili kişi yada kurumlara teslim edilir.

f) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan dayanıklı taşınır mallar ile dayanıklı taşınırların bakım ve

onarımı için gerekli olan her türlü yedek parça ile tamir takımı ve bakım-onarım malzemelerini uygun

şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve

gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birimlere ya da personele sevk ve teslimatını yapmak,

garanti süreleri içerisindeki arıza ve fonksiyon kayıplarını izlemek, gerektiğinde garanti belgelerindeki

ücretsiz tamir ya da değiştirme hükümlerinin işletilmesini sağlamak, yükümlülüklerini yerine

getirmeyen satıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak ve hukuki süreci takip etmek,

gerektiğinde bu dayanıklı taşınırların montaj, demontaj, tamir ve bakımlarını yaptırmak.

g) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında

temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini

yapmak, ilgili alt birim ya da personele sevk ve teslimatını yapmak.

ğ) Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini

yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.

h) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini

sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak.

ı) Müdürlüğe ait olan taşınır mallardan; ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde

teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen ve hizmet dışı bırakılması gerekenlerin

hurdaya ayırma çalışmalarını yapmak. Hurdaya ayrılan malzemelerin Belediye tarafından belirlenmiş

olan birime teslimini sağlamak.

i) Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan

afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırmak.

j) Müdürlüğün görev alanına giren konularda; müdürlük personelinin bilgi ve görgüsünün geliştirilmesi

için gerekli her türlü araştırma, geliştirme, gezi ve inceleme faaliyetinde bulunmak. Gerektiğinde bu

faaliyetlere; belediye meclis üyelerinin, müdürlük uygulamalarına destek olabilecek diğer birim

personellerinin, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarını sağlamak ve

faaliyetlerle ilgili giderleri müdürlük bütçesinden karşılamak.

k) İşçi çalıştırılarak yapılan bütün işlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

hükümleri çerçevesinde hareket etmek.

1) Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri

Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve

bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.

m) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla,

ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve

onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri

başvuru sahibinin bilgisine sunmak. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

n) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet

alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini

düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

o) Belediyenin kolektif çalışma gerektiren işlerinde; ilgili birimlerle bilgi ve belge paylaşımında

bulunmak.

ö) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların

arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını; Sayıştay

denetimi, Bakanlık denetimi, Belediye Meclisi denetimi, Başkanlık denetimi ve gerektiğinde idari ya da

adli incelemeler için düzenli bir şekilde hazır bulundurmak.

p) İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak,

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ile süreç izleme ve

değerlendirmesini yapmak, müdürlüğe ait tüm alt birimlerin ve gerektiğinde diğer birimlerin de

katılımlarıyla müdürlüğün Stratejik Planını ve Bütçe Taslağını hazırlamak.

r) Stratejik Plan ve Performans Programına uygun faaliyette bulunmak. Kuruluş Brifingini hazırlamak.

Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasıyla ilgili her türlü istatistiki veri ve kayıtları, süresi içerisinde

Belediyenin ilgili birimine göndermek.

s) Belediyenin Strateji birimlerince hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki

sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Bu kapsamda;

(2) İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye

Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak,

(3) Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

(4) Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve

personele tebliğ edilmesini sağlamak,

(5) Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili uygulama prosedürlerini hazırlamak ve bu prosedürleri

uygulamak,

(6) Düzeltici ve önleyici faaliyet yazılımlarını yapmak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini

sağlamak,,

(7) Uygulama prosedürüne uygun İş Akış Şemalarını hazırlamak,

(8) Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve

dokümanları kullanmak,

(9) Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında

belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

(10) Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas

görevlerin gereklerini yerine getirmek,

(11) Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını,

hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara

asmak,

(12) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya

da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve

ulaştırılmasını sağlamak.

ş) Müdürlükler arasında kollektif çalışma gerektiren konularda; yönerge tasarısı hazırlamak ve

Başkanlık Makamına sunmak.

t) Hizmet kalitesini artırmak ve personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için; Belediye

mevzuatı, arşivleme ve doküman yönetimi, teknolojiyi kullanma, takım çalışması, üretkenlik, verimlilik,

etik kurallar v.b. gibi hizmet içi eğitim çalışması yapmak veya yaptırmak.

u) Müdürlüğün Çalışma İlkeleri olarak ifade edilmiş olan hususların gereklerini yerine getirmek.

ü) Müdürlüğün görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca

yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

v) Başkanlık Makamının ONAY ya da OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasını

hazırlamak ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunmak.

y) Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve

gereklerini yerine getirmek. Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri

mevzuata uygun olarak ifa etmek.

z) Müdürlüğün görevleriyle ilgili her türlü faaliyetin giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak,

aa) Gençliğe yönelik eğitici ve yönlendirici faaliyetler düzenlemek.

bb) Çeşitli alanlarda spor faaliyetleri düzenlemek ve Belediyemiz ile spor kulüpleri arasında işbirliği ve

koordinasyonu sağlamak.

cc) Her türlü madde bağımlılığına karşı önlem almak ve bağımlılıkla mücadele için çeşitli faaliyetlerde

bulunmak.

çç) Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını koordine etmek ile ilgili,

(1) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici

faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler

hazırlayarak onayına sunmak,

(2) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasını

sağlamak,

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak

işverenin onayına sunmak,

(4) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi,

acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken

uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

(5) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık

gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını

kayıt altına almak,

(6) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri

ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını,

işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak saklamak,

(7) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik

ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün Görevleri

MADDE 7(1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün görevleri ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü; Başkanlık Makamına, Belediyenin Karar Organlarına,

Belediyenin diğer idari birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve gerektiğinde ilgili kişi ya da kurum

ve kuruluşlara karşı, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.

b) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip

olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

c) Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlamak.

d) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını

hazırlatmak.

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

5) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını

sağlamak. Taşınır malların muhafazasını, korunmasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını

sağlayacak bir taşınır mal yönetimini tesis etmek.

f) Zorunluluk halinde, ihale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile

komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip

sonuçlandırmak.

g) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde;

1) Hizmet standartlarını oluşturulmasını temin ederek, mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara

bildirmesini sağlamak.

2) Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yaptırmak, ilgililerine tebliğ etmek ve görev

tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek.

3) Alt birimlerin Uygulama Prosedürlerini, İş Akış Şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form

ve dokümanları hazırlatmak ve personelin bu prosedürlere uyarak iş vehizmet üretmesini temin etmek.

ğ) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri,

genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve denetimle ilgili

ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda

müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.

h) Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek.

3) Personelin izin planını yapmak.

4) İzin, fazla mesai gibi tüm özlük işlemlerine yönelik çalışmaların düzenli olarak yapılmasını

sağlamak.

5) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını

görevlendirmek.

6) Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

ı) Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.

Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.

i) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere

Müdürlük Görüşünü hazırlayıp sunmak.

j) İhtiyaç duyulduğunda müdürlük uygulamalarıyla ilgili toplanan Meclis İhtisas Komisyonlarına,

müdürlüğü temsilen uzman personel görevlendirmek.

k) Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.

1) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere

Müdürlük Görüşünü hazırlayıp sunmak.

m) Başkanlık Makamının ONAY yada OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasının

hazırlanmasını ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

n) İhtiyaç duyulduğunda müdürlük uygulamalarıyla ilgili toplanan Meclis İhtisas Komisyonlarına,

müdürlüğü temsilen uzman personel görevlendirmek.

0) Mevzuatın öngördüğü; Encümen toplantısı, kurul ve komisyon toplantılarına katılmak.

ö) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı yada Encümen Kararı gerektiği

durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak

Başkanlık Makamına sunmak.

p) Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve

gereklerini yerine getirmek.

r) Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa

etmek.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nün Yetkileri

MADDE 8(1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir,

a) Müdürlüğü;

1) Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı

doğrudan;

2) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde

gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki

imzasıyla temsil etmeye,

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

ç) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

d) Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma yada birleştirme, alt birimlerin

adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye.

e) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

f) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

g) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi

istemeye,

ğ) Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,

h) İhaleler için;

1) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

2) Üst yönetimce belirlenen üyeler arasından belirli sayıda komisyon üyesi belirlemeye,

3) Birim personeli arasından yeteri kadar komisyon üyesini belirlemeye ve görevlendirmeye,

ı) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

j) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,

k) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla

personele fazla mesai yaptırmaya,

1) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş sormaya,

m) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nün Sorumlulukları

MADDE 9 (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren

konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

1) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

2) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

3) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

4) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya

birim sorumlularına ya da kurullara, karşı sorumludurlar.

b) Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren

konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde,

Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

1) Sayıştay’a,

2) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

3) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

4) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla

sorumludurlar.

c) Birim Müdürleri, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Adli yada idari inceleme ve

soruşturma aşamasında, adli yada idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve

belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 10(1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri;

bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun

olarak yerine getirir;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

ç) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

f) 4857 sayılı İş Kanunu,

g) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

ı) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

i) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

j) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

k) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik Dörtyol Belediye Meclisince karara bağlanıp yayımlandığı tarihte

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.