DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev,

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

YASAL DAYANAK

MADDE 2- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak

hazırlanmıştır.

 

KURULUŞ

MADDE 3- Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya

bağlı olarak görev yapan Atık Yönetimi ve Enerji Bürosu, Denetim Bürosu ile İdari ve Mali

İşler Bürosundan oluşur.

 

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye : Dörtyol Belediyesini,

Başkanlık : Dörtyol Belediye Başkanlığını,

Müdürlük : Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünü,

Personel : Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

 

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 5- Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü;

a) İlgili mevzuatın çevre konusunda belediyelere verdiği görevleri yapmak; İl ve İlçe Çevre

Kurulu kararlan ile Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

b) Çevre bilincini yükseltici eğitim çalışmaları ve yayınlar yapmak,

c) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konularında plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma

yapmak, yaptırmak,

d) Çevreye rahatsızlık veren görüntü, koku vb. kirliliklerin kaldırılması veya mevzuatın

öngördüğü değerlere çekilmesi için stratejiler belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak,

e) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için plan ve proje geliştirmek; gürültü

kirliliğini izlemek; gürültüye neden olan bina ve işyerlerini denetlemek, gerekli önlemleri

aldırmak, cezai işlem yapmak,

f) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü yapmak; çevre ve insan sağlığına

olumsuz etkilerini gidermek için planlama yapmak, ilgili birimler arasında koordinasyonu

sağlamak ve gerekli izinleri vermek,

g) Mevzuata uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak,

h) Ambalaj atıklarının ve Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının toplanması,

taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak;

yapılan projelere katkıda bulunmak,

ı) Bitkisel atık yağların ve atık pil ve akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertaraf

edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

i) Ömrünü tamamlamış araç lastikler konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği

yapmak,

j) Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

k) Çevre ile ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak,

1) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş

bildirmek, gerektiğinde talep beklenmeksizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak,

m) ÇED Raporlarını denetlemek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş ve öneri sunmak,

n) Çevre ile ilgili bilgileri toplamak ve bilgisayar ortamında arşiv oluşturmak,

0) Sürekli ve dengeli kentsel gelişme için çeşitli nedenlerle bozulmuş olan çevre koşullarının

restore ve rehabilite edilebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Çevresel sorunlarla ilgili olarak belediye birimleri, diğer belediyeler, kamu kurum ve

kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm koşullarını oluşturmak; akademik ve araştırmacı

kuruluşlarla işbirliği yapmak,

p) Çevre bilincine yönelik olarak belediyede hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,

r) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 6- Çevre Koruma Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı

ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik

ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları

takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken

denetimleri yapmak,

d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

e) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini

belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans

değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri,

uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi

çalışmalarını yürütmek,

g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü

hazırlamak,

h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ı) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

1) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

j) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

k) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜST SORUMLUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 7- Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat

ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c) Müdüre karşı sorumludur.

 

BÜRO SORUMLUSUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 8- Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst

sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli

yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

 

ATIK YÖNETİMİ ve ENERJİ BÜROSU

MADDE 9- Atık Yönetimi ve Enerji Bürosu;

a) Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri

kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun

olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri

dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c) Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması,

taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik

çalışmalar yapmak,

d) Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak

kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri

dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

e) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak

kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri

dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Atık araç lastikleri konusunda “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü

Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanan bilgileri ilgili yerlere iletmek,

g) Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve

kampanyalar düzenlemek,

h) Çevre envanteri oluşturmak, çevre istatistikleri tutmak; çalışma konuları ile ilgili seminer,

panel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde Belediyeyi temsil etmek,

ı) Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikayet, öneri ve taleplerin

gereğini yapmak,

i) Çevre ve atık yönetimi konularında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hususları doğrultusunda gerekli önlemleri almak

ve uygulamak, Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere,

eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, etüt, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri

yürütmek,

k) Aylık, altı aylık vb olarak enerji harcaması ile ilgili raporlamaların yapılarak ilgili kurum

ve kuruluşlara bildirmek,

1) Enerji Verimliliği ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

m) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

DENETİM BÜROSU

MADDE 10- Denetim Bürosu;

a) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak,

b) Gürültü kaynaklarını programlı veya şikayet üzerine yerinde denetlemek ve idari yaptırım

uygulamak,

c) Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut

kirliliğin en aza indirilmesi konusunda denetim yapmak,

d) Konut ısınmasından kaynaklanan hava kirliliği konusunda programlı ve şikayet üzerine

denetim yapmak; kömür depolarının “Satış İzin Belgelerinin” ve satılan kömürlerin kalite

kontrolünü yapmak,

e) Yapılan denetim ve uygulanan idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğüne bilgi vermek,

f) Hafriyat ve inşaat atıklarının “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü

Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine

yönelik çalışmalar yapmak,

g) Boş arsa ve arazilerin temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlamak için ilgili birimlerle

koordineli çalışmak,

h) Görüntü kirliliği oluşturan ilan, reklam ve tabelaların ilgili Yönetmeliğe uygun hale

getirilmesini sağlamak,

ı) Görüntü kirliliği yaratan duvar ve yapıların boyanmasını sağlamak,

i) İlgili birimler ile işbirliği içinde içme suyu kalitesini izlemek,

j) Su kirliliği yaratan kaynakları belirlemek, kirlilik düzeylerini ölçmek ve standartları

aşanlara karşı ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri

yürütmek,

k) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU

MADDE 11 - İdari ve Mali İşler Bürosu;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak;

dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını

hazırlamak,

e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

yürütmek,

f) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

g) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım,

onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 12- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Dörtyol Belediye Başkanı yürütür.